Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Di tích lịch sử Nhà Dây Thép

Di tích lịch sử Nhà Dây Thép là nhà bưu điện được thực dân Pháp xây dựng vào khoảng năm 1910. Từ năm 1930 đến 1939, Xứ ủy Nam Kỳ và Đặc ủy Hậu Giang đã chọn Nhà Dây Thép là địa điểm liên lạc, đồng chí Lê Tồn Khuyên (nhân viên Nhà Dây Thép) được giao nhiệm vụ làm đầu mối thông tin liên lạc giữa Xứ ủy Nam Kỳ với Chi bộ Đảng Cà Mau.

Di tích lịch sử Nhà Dây Thép

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC