Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thuyết minh Du lịch địa phương

02/09/2019

Thời gian: 16/09/2019

Địa điểm: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh du lịch địa phương.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) xin thông báo chương trình khóa học như sau (Miễn phí chi phí đào tạo):

STT NỘI DUNG SỐ TIẾT
1 Chuyên đề 1: Khái quát về thuyết minh du lịch 02
2 Chuyên đề 2: Xây dựng bài thuyết minh du lịch tại điểm 10
3 Chuyên đề 3: Các phương pháp thuyết minh và kỹ năng hỗ trợ thuyết minh 03
4 Chuyên đề 4: Các tình huống và xử lý tình huống trong thuyết minh 05
5 Chuyên đề 5: Thực hành thuyết minh về địa lý, lịch sử Đất Mũi tại lớp 10
6 Chuyên đề 6: Thực hành thuyết minh về sinh thái biển Đất Mũi tại lớp 10
7 Chuyên đề 7: Thực hành thuyết minh tại điểm du lịch

Tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm thực tiễn khi thuyết minh

10
TỔNG CỘNG 50

Xem chi tiết thông báo: Tại đây

Tải file đăng kí: PHIEU DANG KY BOI DUONG

Sự kiện khác