Sự Kiện – Đào Tạo

Home » Sự Kiện – Đào Tạo
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN
Thời gian:
30/09/2019
30/09/2019 - 30/09/2019
Hình thức: Khách sạn Ninh Kiều 3 - 999 Lê Khắc Xương, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thuyết minh Du lịch địa phương
Thời gian:
16/09/2019
16/09/2019 - 16/09/2019
Hình thức: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau