Sự Kiện – Đào Tạo

Home » Sự Kiện – Đào Tạo
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thời gian:
16/01/2023
16/01/2023 - 16/02/2023 10:02 pm
Hình thức: Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:
16/01/2023
16/01/2023 - 16/02/2023 10:02 pm
Hình thức: Tham gia trực tuyến
Mời tham dự diễn đàn trực tuyến Mạng lưới Đào tạo và Giáo dục Du lịch ASEAN+3
Thời gian:
23/11/2021
23/11/2021 - 24/11/2021
Hình thức: Tham gia trực tuyến
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thời gian:
05/10/2021
05/10/2021 - 07/10/2021
Hình thức: Học trực tuyến qua Zoom