Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Quy hoạch
  • >
  • Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây được gọi là quy hoạch) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 04/4/2016.

Theo đó, trong kỳ quy hoạch này, tỉnh Cà Mau tập trung phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng tỉnh có kinh tế – xã hội phát triển đạt mức khá trong vùng; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp chiều rộng với chiều sâu. Về kinh tế, GRDP giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân hàng năm 7 – 7,5%; giai đoạn 2021 – 2025 tăng 7%; giai đoạn 2026 – 2030 tăng 6,9%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.000 USD; năm 2025 đạt khoảng 4.400 – 4.500 USD, năm 2030 khoảng 6.800 – 6.900 USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng 1,7 tỷ USD (tổng giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 7,5 tỷ USD); năm 2025 đạt 1,9 tỷ USD và năm 2030 đạt khoảng 2,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 30% GRDP; giai đoạn 2021 – 2025 bình quân đạt khoảng 28% GRDP; giai đoạn 2026 – 2030 bình quân đạt khoảng 26 – 27% GRDP.

Xem thêm: Quy hoạch Khu kinh tế Năm Căn đến 2030

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC