Thông báo

Home » Tin tức » hướng dẫn Tạm thời quản lý, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên biển và bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại cảng cá, bến cá trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

hướng dẫn Tạm thời quản lý, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên biển và bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại cảng cá, bến cá trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ bên ngoài, trong đó có nguy cơ từ các phương tiện hoạt động trên biển và việc bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại các cảng cá, bến cá.

Trước tình hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các điều kiện đặc thù của tỉnh; căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn “tạm thời quản lý, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên biển và bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại cảng cá, bến cá trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, cụ thể như sau:

VỀ NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện ra, vào cửa biển, hoạt động trên biển, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh từ các hoạt động trên biển vào cộng đồng trong bờ.

2. Tất cả phương tiện phải kê khai lịch trình hoạt động trên biển, khi vào cửa biển trình báo tại Chốt, Trạm Kiểm soát Biên phòng và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin kê khai, nếu kê khai không trung thực, để phát sinh dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chủ phương tiện chủ động thông báo thời gian phương tiện của mình vào bờ, số lượng người, hoạt động tiếp xúc trên biển trước khi vào bờ, để lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương phân nhóm và chủ động trong xử lý.

4. Khuyến khích chủ phương tiện tổ chức cho phương tiện của mình hoạt động dài ngày trên biển, chỉ vào đất liền khi thật sự cần thiết. Chủ phương tiện, thuyền trưởng thông báo Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng, chính quyền địa phương nắm số lượng phương tiện có nhu cầu chuyển tải sản phẩm thủy sản và cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, để bố trí lực lượng, phương tiện dịch vụ hậu cần phục vụ ngay trên biển.

5. Khuyến khích các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần tổ chức thực hiện chuỗi liên kết, cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hoá, ngư cụ, trang thiết bị và thu mua, chuyển tải sản phẩm đảm bảo cho hoạt động sản xuất của phương tiện dài ngày.

VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN, RA, VÀO CỬA BIỂN, TRONG THỜI GIAN VÀO BỜ

Phân nhóm để quản lý phương tiện hoạt động trên biển và ra, vào cửa biển; Quản lý người, phương tiện trong thời gian vào bờ.

VỀ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BỐC DỠ SẢN PHẨM THỦY SẢN, HÀNG HÓA TẠI CẢNG CÁ, BẾN CÁ:

Đối với cảng cá do nhà nước quản lý: Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Cà Mau rà soát, sắp xếp, bố trí đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động, đáp ứng được yêu cầu. Xây dựng phương án, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Đối với bến cá tư nhân: Chỉ cho phép hoạt động đối với các bến cá cơ bản đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định về bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hòa và các điều kiện trong phòng, chống dịch bệnh, được Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, thẩm định thống nhất; xây dựng, ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng (có mẫu Kế hoạch kèm theo) hoặc thực hiện theo phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”.

Công bố các bến cá tư nhân đủ điều kiện bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa

Định hướng tổ chức các bến cá tư nhân thành cảng cá chỉ định hoặc thành bến cá “vệ tinh” của cảng cá chỉ định do nhà nước quản lý.

Link toàn bộ hướng dẫn và các mẫu cam kết kèm theo: Tại đây.

TIN TỨC LIÊN QUAN