Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 23/2019/NQ-HĐND Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
2 17/2019/NQ-HĐND Nghị quyết: Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
3 24/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
4 84/NQ-CP Vv điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cà Mau 07/10/2019 Chính phủ Xem & Tải về
5 78/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23/08/2018 Chính phủ Xem & Tải về
6 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 08/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xem & Tải về
7 939/QĐ-TTg Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” 30/06/2017 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
8 1665/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" 30/10/2017 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
9 04/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017 Quốc hội Xem & Tải về