Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 03/TB-iPEC Thông báo v/v Tổ chức Chương trình Cà phê kết nối doanh nghiệp 03/03/2021 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
2 97-KH-UBND Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 04/09/2020 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
3 59/2014/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 16/06/2014 Chính phủ Xem & Tải về
4 1470/QĐ-TTg Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2016 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
5 66/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP 11/06/2020 Chính phủ Xem & Tải về
6 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác thông tư 18/06/2020 Quốc hội Xem & Tải về
7 58/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 27/04/2020 Chính phủ Xem & Tải về
8 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020 Chính phủ Xem & Tải về
9 04/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 18/03/2020 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
10 9/CT-TTg Về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 18/02/2019 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về