GIỚI THIỆU

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC)  là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Sự ra đời của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau sẽ là đầu mỗi liên kết và phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu nhanh hơn và trực tiếp hơn cho UBND tỉnh tổ chức, tư vấn thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

GIỚI THIỆU

  • Giới thiệu chung