Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án đầu tư khu du lịch – dân cư Năm Căn, khu kinh tế Năm Căn

Tên dự ánDự án đầu tư Khu dịch vụ – dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu dịch vụ đô thị khu công nghiệp (Khu phi thuế quan)

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế Năm Căn, Cà Mau - Tuổi Trẻ Online

Xem thêm: Dự án khu đô thị mới Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC