Đăng ký Doanh nghiệp

Home » Tin tức » Đăng ký kinh doanh qua mạng

Đăng ký kinh doanh qua mạng

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp (bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác) qua mạng điện tử tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử; các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến phòng Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, khi hồ sơ qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy tương ứng với bản điện tử đã nộp qua mạng.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp./.

TIN TỨC LIÊN QUAN