Thông tin Cà Mau

Home » Thông tin Cà Mau » Page 30

Thông tin Cà Mau

  • Tài nguyên khoáng sản

    29/08/2019
    Biển Cà Mau đã phát hiện có trữ lượng dầu khí khá lớn, nhiều triển vọng khai thác và phát